Asva Saaremaal

Sulge

Saaremaa kindlustatud asulas Asvas tegeldi kaubanduse ja käsitööga. Viimase tunnistuseks on asulakohtadelt leitud arvukad savist valuvormide ja sulatustiiglite katked.

Ilmselt olid need nn. kindlustatud asulad ühtlasi piirkondlikud võimukeskused.

Fotol savinõu Asva kindlustatud asulast.

Enamik pronksiaja muististest paikneb Eesti rannikupiirkonnas. Sisemaalt teatakse lisaks juhuleidudele vaid üksikuid kinnismuistiseid. Kindlasti elati sel perioodil ka Kesk- ja Lõuna-Eestis, kuid seal ei olnud tollal kombeks matta surnuid kivikalmetesse.

On arvatud, et sisemaal oli pronksiajal küttimise ja koriluse osatähtsus suurem kui rannikualadel.

Oletatavad sarvest adraterad Asva kindlustatud asulast.

 

Allikas: Eesti Ajaloo Atlas lk 20-24