Autoriõigused

HISTRODAMUS VEEBIKESKKONNA AUTORIÕIGUSI PUUDUTAVAD KASUTUSTINGIMUSED

 

Mõisted

 

Materjal - Keskkonda üleslaetud või Haldajale Keskkonnas kasutamiseks saadetud informatsioon, tekstid (sh foorumi sõnumid), arvamused, fotograafiateosed, kujutised, graafikateosed, audiovisuaalsed teosed, kompilatsioonid, tarkvara, jm teosed autoriõiguse seaduse tähenduses

 

Keskkond - ajalookeskkond ja andmebaas Histrodamus, mis kogub, süstematiseerib ja esitab erinevate vaatenurkade alt tänase Eestimaa ja selle lähiümbruse kohta teadaolevat ajalooalast informatsiooni ning mis on kättesaadav veebilehel: http://www.histrodamus.ee; 

 

Haldaja - MTÜ Eesti Elava Ajaloo Keskus

 

Autoriõigusi puudutavad kasutustingimused

 

Andmebaasi tegija õigused ja andmebaasi kasutamise tingimused

 

1.          Haldajale kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused (andmebaasi tegija õigused) Keskkonnale ja selle koosseisus olevatele Materjalidele, mille autoriõigus ei kuulu kolmandale isikule.

2.          Keskkonnas avaldatud Materjalid avalikustatakse autoriõiguse seaduses sätestatud vaba kasutuse (§§ 17-25) piires kasutamiseks tasuta.

3.          Haldaja ei taga Keskkonnas avaldatud Materjalide õigsust, täpsust, täielikkust või kättesaadavust ega vastuta kasutajate poolt avaldatud Materjalide, nende sisu või avaldamise õigsuse eest, kuid annab oma parima selleks, et Keskkonna sisu ja selles avaldatud Materjalid oleks õiged ja täpsed.

4.          Haldajal on piiramatu õigus Materjale kontrollida, kustutada, muuta ja täiendada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

5.          Keskkonna, selle struktuuri, tehnilise ja graafilise lahenduse või programmide reprodutseerimine ilma Haldaja eelneva nõusolekuta on keelatud.

6.          Keskkonda üleslaetud Materjale võib autoriõiguse seaduses sätestatud vaba kasutuse piires (kasumit mittetaotleval, eelkõige õppe- ja teaduslikul eesmärgil) reprodutseerida, levitada, tõlkida, töödelda, kohandada, üldsusele näidata, edastada või kättesaadavaks teha. Kogu Keskkonnast (andmebaasist) või selle olulisest osast väljavõtte tegemine või nende taaskasutamine on lubatud üksnes Haldaja eelneval nõusolekul ja Haldajaga kokkulepitud tingimustel.

7.          Keskkonna üldsusele kättesaadavaks tegemisega ei anna Haldaja ühelegi isikule autoriõigusi Keskkonnale või selles avaldatud Materjalidele.

8.          Keskkonna või selle osa kasutamine ärilisel eesmärgil võib toimuda üksnes Haldaja eelneval nõusolekul ja Haldajaga kokkulepitud tingimustel. Juhul, kui soovite taotleda Haldaja nõusolekut Keskkonna kasutamiseks muul viisil, kui vaba kasutuse piires vastavalt autoriõiguse seaduses sätestatud tingimustele, siis palume pöörduda e-posti aadressil: info@eestiajalugu.ee.

9.          Keskkonna veebilehele ja Haldajale on lubatud teha viiteid ja hüperlinke (sh süvalinke Keskkonna alamlehekülgedele) tingimusel, et need ei anna Keskkonna ega Haldaja kohta valet, eksitavat või halvustavat informatsiooni ega esita Keskkonda moonutatult. Keskkonna või selle osa raamimine (framing) on lubatud üksnes Haldaja eelneval nõusolekul ja Haldajaga kokkulepitud tingimustel.

10.      Haldaja soovib austada kõigi isikute autoriõigusi. Juhul, kui Teil tekib küsimus või on täpsustusi seoses Keskkonnas avaldatud Materjali autoriõigustega, siis palume pöörduda e-posti aadressil: info@eestiajalugu.ee.

 

Kasutaja poolt Materjalide lisamisega seotud tingimused

11.      Keskkonda üleslaetavad Materjalid või nende kasutamine Keskkonnas ei tohi olla vastuolus õigusaktidega ning kolmandate isikute õigustega.

12.      Kasutaja kinnitab Keskkonda Materjali lisamisega või Materjali Haldajale edastamisega, et talle kuuluvad autoriõigused või muud intellektuaalse omandi õigused sellele Materjalile või tal on muu õiguslik alus Materjali lisamiseks. Kolmandale isikule kuuluva autoriõigusega kaitstud teose lisamisel Keskkonda või edastamisel Haldajale kohustub kasutaja esitama koos kasutatud teosega ka selle kasutamiseks vajalikud andmed (teose autori, -nimetuse ja avaldamise allika).

13.      Keskkonda Materjali lisanud kasutaja vastutab Materjali õigsuse eest. Juhul, kui kolmas isik esitab Haldaja vastu rahalise nõude seoses kasutaja poolt Keskkonda üleslaetud või Haldajale Keskkonnas avaldamiseks saadetud Materjaliga (sh kasutajal puudus õigus Materjali reprodutseerimiseks või ta ei avaldanud Materjali juures autori nime, teose nimetust ja avaldamise allikat), siis kohustub vastav kasutaja võtma üle kõik sellise nõude esitamisest Haldjale tulenevad kohustused ning kandma kõik sellise nõude esitamisest tekkivad kulud, sealhulgas vajadusel nõude täitmise kulud, ise ja omal riisikol, vabastades Haldaja igasugusest vastutusest seoses sellise nõudega.

14.      Kasutaja poolt Keskkonda lisatud või Haldajale edastatud Materjal peab olema täpne, õige ja asjakohane ning vastama Keskkonna eesmärkidele ja kasutamise tingimustele.

15.      Kasutaja ei tohi kasutada Keskkonda reklaami või muude kasutaja isiklikke huve teenivate kommertsteadaannete edastamiseks.

16.      Lisades Keskkonda või edastades Haldajale Materjali annab kasutaja Haldajale tasuta ja tagasivõtmatu lihtlitsentsi teostamaks Materjaliga seotud varalisi õigusi, muuhulgas õiguse Materjali Keskkonnas avaldamiseks kasutada, reprodutseerida, muuta, täiendada, levitada, avalikult esitada, üldsusele kättesaadavaks teha, tõlkida, kasutada seda kompilatsioonis või tuletatud teose (sh kogumike või andmebaaside) tegemiseks või muul viisil töödelda ükskõik mis vormis või millise vahendi abil kogu maailmas kogu autoriõiguse kehtivuse tähtaja jooksul, sh on Haldajal õigus anda all-litsentse. Litsents varaliste õiguste teostamiseks loetakse Haldajale antuks koheselt Materjali lisamisega Keskkonda või selle edastamisel Haldjale. Materjali Keskkonda asetamisega kinnitab kasutaja, et ta omab kõiki õigusi vastava Materjali kasutamiseks, Materjali sisu on õige ning Materjalide kasutamine Keskkonnas ei ole vastuolus kellegi õigustega ega tekita kellelegi kahju.

17.      Lisades Keskkonda või edastades Haldajale Materjali annab kasutaja Haldajale tasuta ja tagasivõtmatu lihtlitsentsi Materjaliga seotud isiklike õiguste kasutamiseks Keskkonnas mistahes vormis ja viisil autoriõiguse seaduse tähenduses kogu maailmas kogu autoriõiguste kehtivuse tähtaja jooksul, sh on Haldajal õigus Kasutaja isiklike õiguste osas anda all-litsentse. Litsents isiklike õiguste teostamiseks loetakse Haldajale antuks koheselt Materjali lisamisega Keskkonda või selle edastamisel Haldjale. Kasutustingimuste alusel antud litsents hõlmab kõiki teose edasisi arendusi. Kasutaja lubab vajadusel teha oma teoses ja kasutaja nime tähistuses mis tahes muudatusi, lisada teosele teisi teoseid, illustratsioone, kommentaare jms. Kasutaja on nõus, et Haldaja ei ole kohustatud kajastama teose juures kasutaja autorinime.

18.      Haldajal on õigus luua kasutaja poolt lisatud või edastatud Materjali alusel tuletatud teoseid Materjali edasiarendamise teel. Autoriõigus tuletatud teostele kuulub Haldajale. Kasutaja on nõus, et Haldaja ei ole kohustatud kajastama tuletatud teose juures kasutaja kui algse teose autorinime, teose pealkirja (nimetust) ega allikat, kus teos on avaldatud. Tuletatud teosed on näiteks Kasutaja poolt Keskkonda üles laetud tekstid ja fotod täiendustega, muudatustega või muude täiendustega, foorumi tekstid täienduste või muudatustega jne.

19.     Kasutaja kinnitab Keskkonda kasutama asumisega, et ta on teadlik Haldaja autoriõigustest ja autoriõigusega kaasnevatest õigustest (andmebaasi tegija õigustest) ning ta ei riku Haldaja õigusi ega luba teistel temaga seotud isikutel Haldaja vastavaid õigusi rikkuda.